•   სესხები  

     

ვადიანი სესხები

ვადიანი სესხები კლიენტს საშუალებას აძლევს, გააფართოვოს არსებული ბიზნესსაქმიანობა, დაიწყოს ახალი პროექტები, შეიძინოს კაპიტალური აქტივები ან გამოიყენოს აღნიშნული სესხი სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც საჭიროებს შედარებით გრძელვადიან დაფარვის პერიოდს და როგორც წესი,ითვალისწინებს სესხის მომსახურებასწინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის მიხედვით.

საკრედიტო ხაზი

ჩვენ გთავაზობთ თქვენი ბიზნესის მოკლევადიანი ფინანსურსაჭიროებაზე მორგებულ საკრედიტო ხაზებს.

სესხები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის

პაშა ბანკი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სთავაზობს სასესხო პროგრამებს, რათა მათ გააფართოვონ თავიანთი დაფინანსების წყაროებიდა შეძლონ, საბოლოო მომხმარებლის დაკრედიტების გაზრდა.

სინდიცირებული სესხები

აღნიშნული სესხები გაიცემა ორი ან მეტი კრედიტორის მიერ ერთობლივად.