•   სახაზინო ოპერაციები  

     

ფასიანი ქაღალდების გამოშვება

პაშა ბანკი მსხვილ კორპორაციულ კლიენტებს სთავაზობს ობლიგაციების გამოშვებას და დაკავშირებულ მომსახურებებს.

სავალუტო გაცვლითი ოპერაციები

პაშა ბანკი გთავაზობთ ვალუტის გაცვლის მომსახურებას.

დერივატივები

დერივატივები წარმოადგენს ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომელთა ღირებულებაც დამოკიდებულია მათი საბაზისო აქტივების ფასისა და მომგებიანობის დინამიკაზე.